VŠETKO (NIE LEN) PRE VAŠE ÚČTOVNÍCTVO

SLUŽBY A CENY

Dokážeme vám profesionálne viesť účtovníctvo, ale nie len to. Postaráme sa aj o administratívu a ďalšie veci okolo. Pozrite sa s čím všetkým vám môžeme pomôcť.

Služby pre spracovanie účtovníctva

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Základné služby spracovania účtovníctvaCena
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania - bez projektov (sadzba za položku)1,17 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania projektové účtovníctvo (sadzba za položku) [1]1,52 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania - platiteľ DPH (sadzba za položku)0,98 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre farnosti (sadzba za položku)0,95 EUR
Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania1,17 EUR
Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre farnosti0,89 EUR
Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty neplatiteľ DPH1,23 EUR
Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty platiteľ DPH0,99 EUR
Jednorázové spracovanie účtovníctva + spracovanie ročnej účtovnej závierky ak organizácia nepodáva daňové priznanie a má do 150 položiek za účtovné obdobie. Potom + 1,17 € za každú ďalšiu položku navyše.357,00 EUR
Jednorázové spracovanie účtovníctva + spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k DzP PO, ak má organizácia do 150 položiek za účtovné obdobie. Potom + 1,17 € za každú ďalšiu položku navyše.407,00 EUR
Jednorázové spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania na poslednú chvíľu (k cene je potrebné prirátať počet položiek)467,00 EUR

Aké služby sú zahrnuté v cene za spracovanie ÚČTOVNÍCTVA? (a teda v sadzbe za položku)

- kontrola formálnej a vecnej správnosti podkladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov,
- spracovanie dokladov podľa postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady) a zaevidovanie dokladu do databázy so všetkými náležitosťami,
- zaúčtovania náležitostí pre daň z pridanej hodnoty (pre platiteľov DPH) a daň z príjmu,
- rozúčtovanie na strediská, rozúčtovanie na projekty a zdroje (pre projektové účtovníctvo),
- vedenie a kontrola hlavnej knihy, vedenie a kontrola analytickej evidencie, vedenie a kontrola účtovného denníka, vedenie a kontrola pokladničnej knihy, vedenie a kontrola kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
- evidencia pohľadávok a záväzkov,
- evidencia stavu saldokonta pohľadávok a záväzkov, stav saldokonta pohľadávok a záväzkov na požiadanie, kontrola druhou osobou,
- fyzické vytlačenie dokladov + predkontačných lístkov, nacvakanie a archivácia v šanónoch,
- sumarizácia nezrovnalostí a postrehov + tipy na zvýšenie efektívnosti od vašej účtovníčky,
- štandardné e-mailové resp. telefonické poradenstvo,
- zapracovanie nezrovnalostí - doúčtovanie podkladov,
- evidencia DPH (pre platiteľov DPH), evidencia stavu obratu pre DPH, stav obratu pre DPH na požiadanie,

Ďalšie položky v cene služby:
- licencia za softvér na vedenie účtovníctva a miezd, e-faktúry,
- licencia za ostatný kancelársky softvér
- poplatky za cloudové úložisko
- poplatky za údržbu technického vybavenia

Čo NIE JE súčasťou ceny za spracovanie účtovníctva? (alebo tiež PRÍPLATKOVÉ služby)

- zoradenie fyzických dokladov podľa druhu dokladu (banka, pokladňa, doručené faktúry, vystavené faktúry, ostatné doklady (mzdové podklady, zmluvy, cestovné príkazy,..) a dátum doručenia,
- spracovanie podkladov k účtovným dokladom (podporné výpočty, podporné doklady k dokladu o zaúčtovaní, prílohy zmlúv a pod.),
- evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku),
- komunikácia s dodávateľmi (e-mailová, telefonická) kvôli chýbajúcim dokladom,
- vyúčtovanie projektov a dotácií, vypracovanie štatistických výkazov, vypracovanie tlačív pre potreby banky, iné reporty pre klienta,
- vypracovanie priebežnej účtovnej inventarizácie celého účtovného obdobia,
- vyúčtovanie pracovných ciest alebo kontrola vyúčtovania pracovných ciest na základe podkladov,
- zložitejšie odborné poradenstvo a odborné práce pre klienta, pripomienkovanie zmlúv,
- iné podania na finančnú správu alebo úrady (elektronické, fyzické),
- vystavovanie faktúr v mene klienta,
- podklady na úver,
- dodatočné podania DPH a iné dodatočné výkazy z dôvodu neskoro dodaných dokladov,
- vypracovanie podkladov na rozhodnutie valného zhromaždenia/spoločníka,
- prihlásenie / odhlásenie registračnej pokladnice,
- obsluha reportov z ORP+VRP,
- obsluha slovensko.sk,
- príprava podkladov na kontrolu a zastupovanie pri kontrolách - daňový úrad, sociálna poisťovňa,
- spracovanie podaní OSS, MOSS,
- vedenie knihy jázd,
- príprava transferovej dokumentácie,
- daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel,
- daňové priznanie pre daň z nehnuteľností,
- registrácia k DPH (§4, §7 a §7a) vrátane prípravy podkladov na daňovú kontrolu a účasť na daňovej kontrole (spísanie zápisnice k prevereniu registrácie),
- spracovanie a aktualizácia účtovných smerníc,
- skenovanie dokladov,
- rozraďovanie dokumentov v adresároch v cloude s očíslovaním,
- rekonštrukcia predchádzajúceho účtovníctva,
- iné služby na žiadosť klienta nad rámec spracovania účtovníctva,
- spracovanie ročnej závierky účtovníctva,
- V prípade zložitejšej DPH agendy alebo individuálnych požiadaviek (napr. cestovné kancelárie a maržový model DPH, stredisková evidencia (stredisko, zdroj, projekt a ekvivalentné) stanovujeme individuálny príplatok
Doplnkové služby k účtovníctvu - DPH, dane, majetokCena
Registrácia k DPH podľa par. 4, cena obsahuje prípravu podkladov na daňovú kontrolu (spísanie zápisnice k prevereniu registrácie). V prípade výjazdu mimo ZA sa účtuje vopred dohodnutá náhrada za výjazd (hodinová sadzba)35,00 EUR
Sledovanie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (mesačná sadzba)11,80 EUR
Výkazy daňového priznania k DPH (§4, §7 a §7a), opravy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz) (sadzba za podanie) cena obsahuje vyhotovenie výkazu, jeho podanie na portál FS SR a následné vyexportovanie potvrdenky o podaní, vyhotovenie prevodných príkazov11,80 EUR
Registrácia na Daň z príjmu (sadzba za 1 podanie)35,00 EUR
Zaradenie odpisovaného majetku (sadzba za ks)5,90 EUR
Zaradenie neodpisovaného majetku (sadzba za ks)3,55 EUR
Evidencia odpisovaného majetku (sadzba za ks / rok) cena obsahuje kontrolu a správne nastavenie odpisovej politiky2,35 EUR
e-KASA – ORP, VRP  (sadzba za 1 ekasu / 1 rok) cena obsahuje spracovanie intervalovej uzávierky, denných uzávierok a mesačnej evidencie pohybov na portáli Finančnej správy70,00 EUR
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty17,50 EUR
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty24,20 EUR
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (sadzba za vozidlo)17,50 EUR
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA a účtovné poradenstvoCena
Ročná uzávierka + Daňové priznanie k DzP PO (sadzba za 1 podanie) cena sa vypočíta ako dvojnásobok priemernej mesačnej platby - cena obsahuje správne vypočítanie daňovej povinnosti, vypracovanie výkazov daňového priznania+Závierka+Poznámky, ich podanie na portál FS SR a následné vyexportovanie potvrdeniek o podaní, spravovanie preddavkov na daň, vyhotovenie prevodných príkazov k všetkým spomínaným aktivitám, inventarizácie majetku a záväzkovmin. 118,00 EUR
Opravné / dodatočné daňové priznania, výkazy (na žiadosť klienta) (sadzba za podanie)100% z cenníkovej ceny
Mimoriadná účtovná závierka v priebehu roka pre účely finančnej správy, bánk a leasingových spoločností (sadzba za podanie)59,00 EUR
Daňové priznanie k DzP FO – paušálne výdavky (sadzba za podanie)59,00 EUR
Rozhodnutie o vykonaní inventarizácie (sadzba za 1 inventúru)3,55 EUR
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre (sadzba za 1 inventúru)17,50 EUR
Účtovné poradenstvo (hodinová sadzba)35,00 EUR
Účtovné poradenstvo (1/2 hodinová sadzba) 23,60 EUR
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo (hodinová sadzba)35,00 EUR
Pripomienkovanie zmlúv (hodinová sadzba)35,00 EUR

Doplnkové služby k účtovníctvu

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Doplnkové služby ADMINISTRATÍVACena
Účtovné podklady pre vyúčtovanie projektov a dotácií, pre výročnú správu, pre správu o hospodárení, pre audit, pre vypracovanie štatistických výkazov, na žiadosť o úver, do OR, do zápisnice z valného zhromaždenia, na daňovú kontrolu a iné (hodinová sadzba) 35,00 EUR
Príprava podkladov na valné zhromaždenie resp. na rozhodnutie jediného spoločníka (sadzba za 1 úkon)52,50 EUR
Vystavenie odberateľskej faktúry2,35 EUR
Oznámenie k zrážkovej dani17,50 EUR
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie (sadzba za podanie)35,00 EUR
Komunikácia s dodávateľmi kvôli chýbajúcim dokladom (hodinová sadzba)35,00 EUR
Nahodenie počiatočných stavov neuhradených položiek z prevzatého účtovníctva k 1.1. spracovávaného roku (sadzba za položku)1,17 EUR
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku (sadzba za 1 ks) 3,55 EUR
Cestovné výdavky - cesta ku klientovi (sadzba za kilometer)1,18 EUR
Všeobecná hodinová sadzba pre inde nešpecifikované služby / konzultácie pre ne-klientov35,00 EUR
Prepracovanie spracovaných úkonov na žiadosť klienta100% z cenníkovej ceny
Expresné spracovanie požiadavky do 24H200% z cenníkovej ceny

UPOZORNENIE
Daňové poradenstvo, ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších zmien NEPOSKYTUJEME.

Poznámky:

[1] položkou projektového účtovníctva sa myslí zaúčtovaný účtovný prípad, ku ktorému je priradený zdroj financovania, príp. projekt, na ktorý sa daný účtovný prípad vzťahuje

Účtovné položky, ktoré budeme schopní importovať do nášho účtovného programu bez dodatočnej úpravy – PO OTESTOVANÍ poskytujeme so zľavou dohodnutou individuálne.

Za dodatočnú úpravu po importe dokladov sa považuje napr:
1) Vkladanie predkontácie jednotlivo do každej účtovnej položky z dôvodu odpočtu zálohy, alebo časového rozlišovania
2) ručné párovanie bankových pohybov pri nefunkčnosti variabilných symbolov
3) párovanie banky v cudzej mene

Účtovná závierka – predpokladá sa MIKRO-ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Služby pre mzdové účtovníctvo a personalistiku

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Základné služby MZDOVÉHO účtovníctvaCena
Spracovanie mzdovej agendy (sadzba za zamestnanca)9,45 EUR
Spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera) (mesačná sadzba)35,00 EUR
Spracovanie výkazu do DDS (vytvorenie a odoslanie)11,80 EUR
Vypracovanie štatistických výkazov (sadzba za podanie)17,70 EUR
Oprava miezd a mesačných výkazov na žiadosť klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR
Dohodári študenti a dôchodcovia – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiaci (sadzba za podanie)5,90 EUR
Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu (sadzba za osobu)35,00 EUR
Nastavenie spracovania exekučnej zrážky, zrážky podľa Obč. zákonníka, komunikácia s exekútorom, výpočet zrážok zo mzdy (sadzba za zrážku)35,00 EUR
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihlášky (sadzba za podanie)17,70 EUR
Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP (sadzba za podanie)17,70 EUR
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky) (sadzba za podanie)67,50 EUR
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov (sadzba za osobu)17,70 EUR
Daňové priznanie k DzP FO – typ A (zamestnanec, viacero zamestnávateľov, príjem zo Slovenska, starobný dôchodca) (sadzba za podanie)23,60 EUR
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DU (sadzba za podanie)35,00 EUR

Aké služby sú zahrnuté v cene za spracovanie MZDOVEJ agendy? (a teda v sadzbe za spracovanú mzdu)

- vedenie personálnej agendy (základné personálne údaje evidovanej osoby), aktualizácia zmien,
- evidencia dôchodkov a ZŤP, evidencia a kontrola PN, OČR, materská dovolenka, rodičovská dovolenka,
- evidovanie „Role zamestnanca“ podľa predložených podkladov,
- evidencia mzdového kalendára (pracovné zaradenie podľa turnusu),
- evidencia platov a miezd a ich aktualizácia,
- evidovanie zmien pracovných podmienok,
- evidencia daňových údajov - spôsob zdanenia, nezdaniteľná časť základu dane, daňové bonusy na deti a ich aktualizácia,
- evidovanie a výpočet dovolenky a jej aktualizácia, evidovanie čísla účtov do programu a ich aktualizácia,
- evidencia zdravotných a sociálnych odvodov podľa príslušných zákonov,
- kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených podkladov na spracovanie miezd, posudzovanie náležitostí podľa zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení a iných,
- spracovanie podkladov podľa príslušných zákonov a nariadení,
- evidovanie mzdovej agendy (príplatky, odmeny, stravné, finančný príspevok, cestovné - diéty, zrážky),
- spracovanie, kontrola mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, na finančnú správu, DDS,
- spracovanie, kontrola prevodných príkazov do banky,
- konečné exporty - výstupy z miezd za príslušný mesiac,
- licencia za softvér na vedenie personálnych údajov a mzdovej agendy,
- sledovanie platnej legislatívy a základné poradenstvo.

Čo NIE JE súčasťou ceny za spracovanie mzdovej agendy? (alebo tiež PRÍPLATKOVÉ služby)

- vypracovanie ostatných vstupov súvisiacich so mzdami na žiadosť klienta (fin. príspevok na stravovanie, stravné – výpočet, .... ),
- oprava miezd a mesačných výkazov na žiadosť klienta,
- vypracovanie prihlášky zamestnanca do Sociálnej poisťovne,
- vypracovanie prihlášky zamestnanca do zdravotnej poisťovne (podklad na prihlásenie zamestnanca dodať najneskôr 2 pracovné dni pred nástupom zamestnanca, za oneskorené dodanie 100% príplatok),
- vypracovanie odhlášky zamestnanca zo Sociálnej poisťovne,
- vypracovanie odhlášky zamestnanca zo zdravotnej poisťovne,
- vypracovanie tlačív súvisiacich s ukončením pracovného pomeru – Zápočtový list,
- vypracovanie tlačív súvisiacich s ukončením pracovného pomeru - ELDP,
- vypracovanie oznámení do SP a ZP – (mat. dovolenka, rod. dovolenka, PN, OČR...,
- nastavenie spracovania exekučnej zrážky, zrážky podľa Obč. zákonníka,
- návrh pracovnej zmluvy/dohody mimo PP/platového výmeru a ich dodatkov,
- vypracovanie potvrdení ( tlačív ) na žiadosť klienta alebo verejnej inštitúcie (napr. potvrdenie pre banku k žiadosti o úver, Potvrdenie o príjme pre UPSVaR, Potvrdenie pre nárok na nemocenské dávky pre SP...),
- expresné spracovanie požiadavky do 24 hodín od prijatia požiadavky klienta,
- dožiadanie nekompletných údajov ( súvisiacich s prihlásením zamestnanca alebo spracovaním miezd),
- konzultácie a iné služby na žiadosť klienta nad rámec plnenia spracovania miezd,
- spracovanie ročnej závierky miezd.
Doplnkové služby personálnej agendyCena
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu (sadzba za osobu)17,70 EUR
Odhlásenie zamestnanca – odhlásenie zo sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, zápočtový list, ELDP (sadzba za osobu)17,70 EUR
Prihlásenie a odhlásenie dohodára – na odpracované dni do zdravotnej poisťovne (sadzba za osobu)3,54 EUR
Oneskorené dodanie podkladov na prihlásenie zamestnanca (dodané neskôr ako 2 pracovné dni pred nástupom zamestnanca)100% z cenníkových cien
Návrh alebo kontrola pracovnej zmluvy/dohody mimo PP/platového výmeru a ich dodatkov (sadzba za 1ks)17,70 EUR
Vypracovanie oznámení do SP a ZP – (mat. dovolenka, rod. dovolenka, PN, OČR... ) (sadzba za podanie)3,54 EUR
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR
Výpočet nároku na stravné (finančný príspevok, stravné lístky), objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet (hodinová sadzba)35,00 EUR
Príprava potvrdení (tlačív) na žiadosť klienta alebo verejnej inštitúcie (napr. potvrdenie pre banku k žiadosti o úver, Potvrdenie o príjme pre UPSVaR, Potvrdenie pre nárok na nemocenské dávky pre SP...) (sadzba za ks)17,70 EUR
Mzdové poradenstvo (konzultácie – email, telefón, osobne) a iné služby na žiadosť klienta nad rámec plnenia predmetu Zmluvy (hodinová sadzba)35,00 EUR
Dožiadanie nekompletných údajov ( súvisiacich s prihlásením zamestnanca alebo spracovaním miezd) [1] (hodinová sadzba)35,00 EUR
Expresné spracovanie požiadavky do 24 hodín od prijatia požiadavky klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR

Poznámky:

[1] Klient bude vopred upozornený formou e-mailovej správy na skutočnosť, že odovzdal nekompletné údaje a na nutnosť dožiadať tieto údaje účtovníkom

PRE ZÁUJEMCOV

Máte záujem o naše služby?

Tu si vyplňte formulár, ak potrebujete okrem vedenia účtovníctva alebo miezd aj nejaké dielčie služby. Po vyplnení sa Vám ozveme, aby sme sa dohodli na detailoch:

Vaše osobné údaje budeme chrániť a spracovávať za účelom vybavenia vašej požiadavky. Ako záujemci o vedenie účtovníctva vám tiež môžeme posielať e-mailové newslettery na témy okolo účtovníctva a ekonomiky 3. sektora, ktoré by vás mohli zaujímať. Prosíme, ak naše správy dostávať nechcete, odhláste sa hneď v tej prvej. Kompletné informácie a zásady podľa ktorých vaše údaje chránime, nájdete tu >>

Ak si chcete dohodnúť stretnutie k vášmu účtovníctvu na konkrétny termín, ktorý vám najviac vyhovuje, rezervujte si konzultáciu ZDARMA TU a bez záväzkov.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení