ProfiMVO holding

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY pre poskytovanie služieb

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a záväzky fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby ako Objednávateľa služby a Spoločnosti ako Poskytovateľa služby (ďalej ako „Objednávateľ“, „Poskytovateľ“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“) vo veci poskytovania účtovných a prípadne aj iných služieb Poskytovateľa na základe Zmluvy o vedení účtovníctva uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/911991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,Zmluva“) uzatvorenej medzi týmito Zmluvnými stranami (ďalej len „služby“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb sa vzťahujú na Zmluvy o vedení účtovníctva medzi spoločnosťami

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1            Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje svoje služby Objednávateľovi. Poskytovateľ si môže s Objednávateľom individuálne dohodnúť odlišné podmienky od týchto VOP, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP musia byť medzi Zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

1.2            Objednávateľ je povinný sa pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť s VOP Poskytovateľa. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, týkajúce sa poskytovania služieb a to od okamihu uzatvorenia Zmluvy až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre Zmluvné strany z uzatvorenej Zmluvy vyplývajú alebo s ňou inak súvisia.

Uzatvorením Zmluvy je Objednávateľ viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Súhlas s týmito VOP je možné vyjadriť aj iným spôsobom a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami prípadne aj konkludentne ak Objednávateľ požaduje služby Poskytovateľa po tom, ako mu bola daná možnosť oboznámenia sa s týmito VOP.

1.3            Obchodné podmienky Objednávateľa (ak také sú) platia iba v prípade, že Poskytovateľ výslovne, v písomnej forme v Zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Objednávateľa majú prednosť pred znením týchto VOP. V opačnom prípade majú tieto VOP prednosť pred znením akýchkoľvek obchodných podmienok Objednávateľa.

1.4            Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy pri ktorých má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa.

 

2.     VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Dôverné informácie predstavujú akékoľvek slovné alebo písomné informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, a/alebo ich niektorá zo Zmluvných strán označí ako dôverné ako aj iné údaje obchodného, finančného, prevádzkového, technického a/alebo iného charakteru, poskytnuté v ústnej, písomnej a/alebo elektronickej podobe a/alebo tvoriace predmet obchodného, daňového alebo bankového tajomstva Zmluvnej strany, ktoré poskytne jedna Zmluvná strana alebo jej spolupracujúce osoby druhej Zmluvnej strane v súvislosti s predmetom týchto VOP. Súčasťou obchodného tajomstva Poskytovateľa sa rozumie aj spôsob, príprava a samotná realizácia služieb Poskytovateľa. V prípade pochybnosti, či určitá informácia je Dôvernou informáciou sa má za to, že ide o Dôvernú informáciu.

Objednávateľ je fyzickou a/alebo právnickou osobou, ktorá si objednala služby Poskytovateľa, a ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu.

Poskytovateľ je fyzickou osobou – podnikateľom/ právnickou osobou, ktorá poskytuje služby pre Objednávateľa v zmysle týchto VOP, a ktorá uzatvorila s Objednávateľom Zmluvu. Poskytovateľ je osobou oprávnenou a odborne spôsobilou na vykonanie služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy.

Zmluva predstavuje zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je vykonávanie účtovných prác, ekonomického, účtovného a podnikateľského poradenstva, prípadne poskytovanie iných služieb, ktoré si Zmluvné strany medzi sebou vzájomne dohodnú v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Služba predstavuje službu Poskytovateľa, ktorú poskytuje pre Objednávateľa v súlade s týmito VOP, a to najmä vykonávanie a vedenie účtovníctva a poskytovanie ekonomického, účtovného a podnikateľského poradenstva. Službou sa budú rozumieť aj iné práce, ktoré bude Poskytovateľ pre Objednávateľa vykonávať na základe vzájomnej dohody.

Pokuta znamená finančnú sankciu, ktorá má povahu Zmluvnej pokuty, ktorú si môže Poskytovateľ nárokovať od Objednávateľa v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich Objednávateľovi z tých VOP alebo zo Zmluvy, ak je tak dohodnuté.

Platné predpisy predstavujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky (SR) platné pre spracovávané obdobie: najmä, ale nie výlučne zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, postupy účtovania pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo znamená zaúčtovanie účtovných dokladov do účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva, alebo v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými predpismi.

Úvodné podklady účtovníctva predstavujú zakladateľskú listinu / spoločenskú zmluvu/štatút; doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene spoločnosti a konečných užívateľov výhod (§ 7 ods.1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu); účtový rozvrh; účtovný denník v elektronickej forme (MS Excel, PDF); hlavná kniha (obratová predvaha) v elektronickej forme (MS Excel, PDF); účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke); daňové priznanie a podklady k daňovému priznaniu k dani z príjmov za minulé obdobie; ku dňu účinnosti týchto VOP: inventarizácia pohľadávok a záväzkov, inventarizácia majetku a odpisov, súvaha a výkaz ziskov a strát, členenie nákladov a výnosov; číselník stredísk, projektov a zdrojov financovania; karty dlhodobého majetku a plán účtovných a daňových odpisov; skladové karty zásob príjemky a výdajky (minimálne za predchádzajúce účtovné obdobie); saldokonto pohľadávok záväzkov podľa splatnosti; dokumenty k účtovaniu na kapitálových účtoch; interné účtovné smernice; daňové priznania k DPH a evidencie za jednotlivé zdaňovacie obdobia; kópie zmlúv Objednávateľa, aktuálnych registrácií Objednávateľa k jednotlivým druhom daní; podklady k ostatným daniam (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, spotrebné dane atď.); kalkulácie a ostatné informácie potrebné k správnemu a úplnému vedeniu účtovníctva.

Podklady pre spracovanie účtovníctva predstavujú doklady za spracovávané obdobie. Ide najmä o: odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy všetkých bankových účtov Objednávateľa, kópie nových zmlúv, kópie nových dodatkov k existujúcim zmluvám, ďalšie doklady a informácie v písomnej forme, o ktorých je povinnosť účtovať v účtovníctve Objednávateľa.

Úvodné podklady mzdovej agendy predstavujú osobné spisy zamestnancov Objednávateľa (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane ich dodatkov, platové dekréty, rodné listy detí a potvrdenia o návšteve školy, vyhlásenie zamestnanca o uplatňovaní nezdaniteľných častí, daňových bonusov vrátane informácie, či je zamestnanec poberateľom invalidného výsluhového starobného dôchodku a výmer priznaného dôchodku, informáciu o zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnanec poistený, ako aj informáciu o tom, či je ZŤP a ak áno, percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti); mzdové listy zamestnancov Objednávateľa (za predchádzajúci rok, za aktuálny rok) a potvrdenia o príjmoch za predchádzajúci rok (ak už bude ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti vykonávať nový zamestnávateľ) alebo za pomernú časť aktuálne roka (ak dochádza k prevzatiu mzdovej agendy počas kalendárneho roka); priemerky (sumy priemerných mesačných zárobkov zamestnancov Objednávateľa) na dovolenku (a jej zostatky), nemocenské dávky; evidenčné listy dôchodkového poistenia do momentu odovzdania mzdovej agendy; zoznam a evidenciu exekučných zrážok; dohody o zrážkach zo mzdy zamestnanca Objednávateľa (napr. na stravné); dohody o hmotnej zodpovednosti; protokoly o prevzatí zverených vecí; lekárske prehliadky a potvrdenia; ďalšie dokumenty v závislosti od špecifík preberanej mzdovej agendy (písomné dohody so zamestnancami o pravidelnom pracovisku na účely zákona o cestovných náhradách, dohody o vyslaní zamestnancov a pod.).

Podklady pre spracovanie mzdovej agendy predstavujú doklady za spracovávané obdobie: kópie nových pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kópie dodatkov k existujúcim pracovným zmluvám, vyhlásenia zamestnancov na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, prehľad o odpracovanom čase zamestnancov, čerpaní dovoleniek, PN, absenciách, odobratých stravných lístkoch, krátení miezd, odmenách; v členení podľa zamestnancov a stredísk.

Podnety mzdovej agendy predstavujú požiadavky Objednávateľa na vytvorenie jednorazového výstupu mzdovej agendy.

Výstupné zostavy predstavujú výstupy účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva - denník, hlavná kniha, obraty účtov, saldo-konto neuhradených pohľadávok a záväzkov ku koncu spracovávaného obdobia, alebo v sústave jednoduchého účtovníctva – peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov, pomocné knihy (ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke) napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Výkazy účtovníctva predstavujú v sústave podvojného účtovníctva súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, podklady k daňovému priznaniu; v sústave jednoduchého účtovníctva predstavujú výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, poznámky, podklady k daňovému priznaniu.

Výstupy mzdovej agendy predstavujú výplatné pásky zamestnancov Objednávateľa, výplatné listiny, mincovky pre výplatu miezd v hotovosti, rekapitulácia miezd, podklady pre odvody do poisťovní, prevodné príkazy k odvodovým povinnostiam a k bezhotovostnej úhrade miezd zamestnancov Objednávateľa, formuláre stanovené poisťovňami, daňovým úradom a štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Jednorazové výstupy mzdovej agendy predstavujú prihlášky a odhlášky zamestnancov a Objednávateľa do príslušných poisťovní, zápočtové listy, potvrdenia o príjme pre Sociálnu poisťovňu a pre potreby zamestnancov Objednávateľa.

Ročná závierka miezd predstavuje výkazy mzdovej agendy – mzdové listy, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, potvrdenia o zdaniteľnej mzde, ročné hlásenie o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Účtovná položka znamená zápis v účtovnom denníku, alebo v peňažnom denníku.

Účtovná uzávierka predstavuje uzatváranie účtovných kníh a práce spojené s uzatváraním účtovných kníh, hlavne dokladová inventúra majetku a záväzkov.

Účtovná závierka predstavuje vyhotovenie dokladovej inventúry a výkazov účtovníctva.

Účtovné obdobie znamená kalendárny rok od 1.1. do 31.12., alebo hospodársky rok (po sebe idúcich dvanásť mesiacov) napr. od 1.9. do 31.8.

Minulé obdobia znamenajú kalendárne roky predchádzajúce aktuálnemu účtovnému obdobiu.

Spracovávané obdobie znamená časový úsek účtovného obdobia, za ktorý sú spracovávané podklady:

  • účtovníctva – kalendárny mesiac,
  • mzdovej agendy – kalendárny mesiac,
  • účtovná závierka – kalendárny rok.

Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy používané v týchto VOP majú význam uvedený v tomto článku bez ohľadu na to, či sú uvedené s veľkým alebo malým začiatočným písmenom.

 

3.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1            Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si pri poskytovaní služieb v zmysle týchto VOP vzájomnú súčinnosť.

3.2            Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa vždy spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, a teda rozhodné právo pre všetky prípady či spory, ktoré v rámci plnenia Zmluvy nastanú je vždy slovenské. Vo veciach neupravených týmito VOP sa práva a záväzky Zmluvných strán riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3            Miestom poskytnutia služieb bude sídlo/miesto podnikania Poskytovateľa, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

3.4            Poskytované služby vykoná Poskytovateľ na programovom vybavení Poskytovateľa, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

3.5            Objednávateľ prehlasuje, že pri všetkých nárokoch Poskytovateľa voči Objednávateľovi na základe Zmluvy sa premlčacia doba predlžuje na 10 rokov od doby kedy začala premlčacia doba plynúť prvý raz. Na plynutie (nie dĺžku) premlčacej doby sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o premlčaní v zmysle Obchodného zákonníka.

3.6            Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty v zmysle Zmluvy alebo VOP nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, t.j. aj v časti prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty alebo prípadný nárok na poistné plnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa Zmluvy alebo VOP bude vždy splatná na základe písomnej výzvy na zaplatenie v lehote 14 dní od doručenia výzvy, ak nie je dohodnuté osobitne inak.

 

4.     ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA

4.1            Poskytovateľ bude pre Objednávateľa poskytovať niektoré alebo všetky služby, ktoré sú uvedené v bode. 4.2 tohto článku VOP. Presný rozsah služieb, ktoré budú predmetom Zmluvy a poskytovania je Zmluvnými stranami osobitne dojednaný v písomnej Zmluve alebo Objednávke a len tam vymedzený rozsah služieb bude pre Zmluvné strany záväzný a predstavuje predmet plnenia Zmluvy.

4.2            Službami, ktoré Poskytovateľ poskytuje sa rozumejú (nejde o vymedzenie predmetu plnenia Zmluvy):

4.2.1         vedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Zb. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) vo forme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva v závislosti od právnej formy Objednávateľa a/alebo od voľby Objednávateľa, ak takúto voľbu pripúšťajú všeobecné záväzné predpisy, vrátane účtovnej osnovy, počiatočných stavov, potrebné výkazy a sledovanie pohľadávok a záväzkov v členení podľa odberateľov, resp. dodávateľov; účtovné služby Poskytovateľa zahŕňajú najmä zaúčtovanie predložených účtovných dokladov Objednávateľa v súlade so Zákonom o účtovníctve, zákonom č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok), zákonom č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní v platnom znení; účtovné služby ďalej zahŕňajú prípravu podkladov pre úhradu príslušných daní a poplatkov;

4.2.2         spracovanie riadnych ročných účtovných závierok, príprava a spracovanie daňového priznania dane z príjmov a s tým súvisiacich zákonom stanovených výkazov;

4.2.3         spracovanie mimoriadnych účtovných závierok Objednávateľa podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.4        spracovanie podkladov a potrebných výkazov pre účely spracovania daňového priznania na DPH alebo iných účtovných výkazov na DPH;

4.2.5         spracovanie mzdovej agendy Objednávateľa, ktoré zahŕňa vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások, prípravu a realizáciu hlásení, prihlášok a odhlášok, prevodných príkazov na úhradu miezd a plnenie všetkých s výplatou miezd súvisiacich odvodových a registračných povinností zamestnancov Objednávateľa, prehľad o odvodoch do poisťovní a mzdová rekapitulácia, spracovanie výstupných dokladov zamestnanca Objednávateľa – zápočet odpracovaných rokov, vypracovanie a odovzdanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, vystavovanie potvrdenia o výške príjmu, príprava podkladov pre úhradu príslušných daní a poplatkov ako aj platieb zdravotného a sociálneho poistenia;

4.2.6         spracovanie riadnych ročných mzdových závierok, vykonanie ročného zúčtovania dane – vyúčtovanie preplatku, nedoplatku, ročné hlásenie o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,

4.2.7         poskytovanie organizačného, ekonomického, podnikateľského a účtovného poradenstva a to len v rozsahu príslušného oprávnenia Poskytovateľa (voľných živností); pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetom poskytovaných služieb nie je poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva a právne alebo daňové poradenstvo môže byť predmetom Zmluvy len v prípade, ak Poskytovateľ má príslušné oprávnenie na poskytovanie tohto poradenstva alebo ak toto poradenstvo zabezpečí prostredníctvom tretej osoby, s príslušným oprávnením (t.j. advokáta alebo daňového poradcu);

4.2.8         vytváranie interných smerníc alebo pokynov v súvislosti s vedením účtovníctva podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.9         spracovanie účtovných reportov a prehľadov podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.10       spracovanie cestovných príkazov a vyúčtovania tuzemských a zahraničných pracovných ciest podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.11       spracovanie podkladov pre výročnú správu, pre správu o hospodárení, pre audit, na žiadosť o úver, do OR, do zápisnice z valného zhromaždenia, na daňovú kontrolu podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.12       spracovanie štatistických výkazov podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.13       zaradenie, evidencia a vyradenie odpisovaného majetku podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.14       zaradenie, evidencia a vyradenie neodpisovaného majetku podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.15        spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa vzájomnej dohody a potrieb Objednávateľa;

4.2.16       iné služby podľa vzájomnej dohody a Objednávky Objednávateľa.

 

5.     ODMENA POSKYTOVATEĽA

5.1           Poskytnutie služieb bude spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka služieb uvedeného na webovom sídle Poskytovateľa: https://servis.profimvo.sk/ako-vedieme-uctovnictvo/cennik/

5.2            Zvolený variant služby bude Zmluvnými stranami dojednaný osobitne v Zmluve alebo v Objednávke služieb, ktorý musí byť obojstranne odsúhlasený. V prípade ak nebude výška odmeny stanovená podľa cenníka služieb uvedeného na webovom sídle Poskytovateľa, bude cenník služieb tvoriť neoddeliteľnou súčasť Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek ceny uvedené Poskytovateľom sa budú považovať vždy za ceny bez DPH a v prípade, ak Poskytovateľ bude alebo sa stane platiteľom DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, bude k uvedenej cene účtovaná aj DPH v príslušnej výške.

5.3            Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka služieb a je oprávnený cenu zvýšiť zverejnením jeho aktualizovaného znenia na svojom webovom sídle.

5.4            Poskytovateľ je oprávnený účtovať odmenu za služby, ktoré boli poskytnuté Objednávateľovi nad rámec dohodnutej paušálnej odmeny vo výške podľa cenníka služieb aktuálneho v čase poskytnutia služby prípadne podľa cien dohodnutých v Zmluve. Podkladom na uhradenie odmeny podľa tohto odseku môže byť aj samostatná faktúra mimo faktúry na paušálnu odmenu, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vystaviť ihneď po poskytnutí služby.

5.5            Ak v priebehu trvania zmluvy bude Štatistickým úradom Slovenskej republiky (SR) alebo inou príslušnou inštitúciou, v prípade, ak Štatistický úrad SR k tomu nebude príslušný, oficiálne priznaná (potvrdená) miera inflácie v SR (v súčasnosti meraná podľa indexu spotrebiteľských cien) za predchádzajúci kalendárny rok, má Poskytovateľ právo jednostranne zvýšiť ceny služieb o príslušnú sadzbu oznámenej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok pričom konečná zvýšená suma odmeny sa zaokrúhli na celé čísla nahor. Úprava výšky cien podľa tohto odseku sa uskutoční od 1. marca príslušného kalendárneho roku na základe písomného oznámenia Poskytovateľa, doručeného Objednávateľovi najneskôr do konca februára príslušného roka. Prvý krát sa takto výška cien môže upraviť 1. marca 2023. Zvýšenie cien je možné vždy po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

5.6            Ak nebude osobitne dohodnuté inak odmena za poskytnuté služby je splatná po dodaní služby na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry a to na účet uvedený vo faktúre alebo iný účet písomne oznámený Poskytovateľom. Úhrada odmeny musí byť najneskôr posledný deň lehoty splatnosti pripísaná na účet Poskytovateľa.

5.7            Ak nie je dohodnuté inak, služby sa považujú za dodané dňom odovzdania výstupov z poskytnutia služby Objednávateľovi, resp. dňom vykonania úkonu, ktorý bol predmetom poskytovaných služieb (napr. podaním daňového priznania a i.). V prípade ak je Zmluvnými stranami dohodnuté poskytovanie služieb na báze poskytovaného súhrnu viacerých služieb za určité obdobie (t.j. ako paušálne služby) považuje sa za dátum dodania týchto služieb posledný deň obdobia, za ktoré sa paušálne služby poskytujú.

5.8            Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude Objednávateľovi zasielaná prednostne vo forme elektronickej faktúry, ktorá je v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Zb. o DPH daňovým dokladom. Elektronická faktúra nemusí obsahovať zaručený elektronický podpis. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania Poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Objednávateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr a Poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z tohto e-mailu. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet, ani za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Objednávateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Objednávateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete internet. Objednávateľ je oprávnený odvolať zasielanie elektronickej faktúry a to písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi. Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo odvolanie doručené.

5.9            Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zálohovej platby, najviac v rozsahu ceny objednaných služieb podľa Zmluvy. V prípade, ak bude predmetom plnenia paušálne poskytovanie služieb, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zloženie zábezpeky a to až do sumy odmeny, ktorá pripadá na poskytovanie služieb počas dohodnutej výpovednej doby Zmluvy a táto zábezpeka bude zúčtovaná po skončení Zmluvy. Zábezpeka podľa predchádzajúcej vety môže byť použitá na úhradu odmeny za služby, v prípade ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením odmeny o viac ako 15 dní. V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na poskytnutí zálohy alebo zložení zábezpeky na služby, nie je Poskytovateľ povinný začať s poskytovaním služieb až do zaplatenia celej sumy dohodnutej zálohy, resp. zloženia zábezpeky.

5.10          V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny je Objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak bude Objednávateľ meškať s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní odo dňa jej splatnosti, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je jednak oprávnený prerušiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy, pričom takéto prerušenie poskytovania služieb oznámi Objednávateľovi a toto prerušenie nebude považované za porušenie Zmluvy a Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať žiadne nároky spojené s týmto prerušením (t.j. napr. nemá nárok na zľavu z ceny, nemá nárok na náhradu škody, ak by mu v tejto súvislosti vznikla). Súčasne je v prípade podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ bez ďalšieho oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou.

5.11          Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene za poskytované služby nie sú zahrnuté náklady vynaložené Poskytovateľom v súvislosti s riadnym poskytovaním služieb (ďalej ako „hotové výdavky“), pričom sa jedná najmä nie však výlučne o náklady na správne alebo súdne poplatky, notárske poplatky, poplatky za úradne overené preklady alebo kópie dokumentov požadované Objednávateľom, cestovné náhrady pri služobných cestách mimo sídlo Poskytovateľa za účelom poskytovania služieb (napr. stretnutie u Objednávateľa, účasť na daňovom konaní a pod.). Hotové výdavky budú Objednávateľovi vyúčtované osobitne nad rámec dohodnutej odmeny. Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa tieto hotové výdavky a ich výšku preukázať.

5.12          Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude za služby Poskytovateľa dohodnutá odmena v paušálnej sume za príslušné obdobie, vzniká Poskytovateľovi nárok na túto odmenu bez ohľadu na rozsah skutočne poskytnutých služieb v príslušnom období.

 

6.     PRÁVA A ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA

6.1            Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať dohodnuté služby riadne a včas, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi Objednávateľa to však vždy len v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť vykonať pokyn Objednávateľa, ktorý bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom je súčasne povinný Objednávateľa na tento rozpor ako aj na skutočnosť, že pokyn nevykoná upozorniť. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku postupu Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety.

6.2            Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy zistil, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Poskytovateľ sa môže od pokynov Objednávateľa bez jeho súhlasu odchýliť len v prípade, ak je to nevyhnutné na účely odvrátenia hroziacej škody alebo ak zistí, že dodržaním pokynu by mohol byť porušený zákon a súčasne vzhľadom na časovú tieseň nie je možné tento súhlas získať pred vykonaním potrebného úkonu.

6.3            Poskytovateľ bude dbať na to, aby jeho služby boli účelné a hospodárne.

6.4           Poskytovateľ je v záujme konania s odbornou starostlivosťou oprávnený vykonať pre Objednávateľa taký úkon/službu, ktorého nevyhnutnosť zistí, a to aj v prípade, že nebol osobitne dohodnutý (objednaný), pričom za tento úkon má nárok na primeranú odmenu. Nárok podľa predchádzajúcej vety má poskytovateľ len vtedy, ak nevedel (alebo sa mu nepodarilo pri vynaložení primeranej snahy) získať súhlas Objednávateľa s vykonaním tohto úkonu a vykonanie úkonu neznieslo odklad, resp. jeho nevykonanie by mohlo spôsobiť vznik škody na strane Objednávateľa.

6.5           Poskytovateľ zodpovedá len za správne zaúčtovanie a zaevidovanie účtovných podkladov, ktoré obdržal od Objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť, zákonnosť a pravdivosť obsahu a formy dokladov alebo informácií od Objednávateľa a za tieto zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

6.6            Ak Poskytovateľ zistí formálne nedostatky v odovzdaných účtovných a/alebo daňových dokladoch, ktorými sa rozumie len neúplnosť náležitostí predmetného účtovného a/alebo daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, upozorní na tieto Objednávateľa a vyzve ho na úpravu/opravu. V prípade ak v súvislosti so zabezpečovaním, vykonávaním a/alebo zapracovaním úpravy/opravy dodaných podkladov vzniknú Poskytovateľovi ďalšie náklady, má nárok na ich preplatenie zo strany Objednávateľa. Týmito nákladmi sa rozumejú aj náklady na nadpráce Poskytovateľa (napr. ak je potrebné prerobiť, zmeniť, opraviť, doplniť dokumenty vypracované podľa pôvodných podkladov) spojené so spracovaním nových upravených/opravených podkladov. Uplatnenie nároku podľa tohto odseku nemá žiadny vplyv na nárok na zaplatenie odmeny za poskytnuté služby, vrátane spracovania pôvodných hoci chybných podkladov dodaných od Objednávateľa). Ak nie je dohodnuté inak platí, že Poskytovateľ má nárok na odplatu v zmysle aktuálneho cenníka služieb podľa čl. 5. bod 5.1 týchto VOP za každú začatú hodinu nadpráce.

6.7            Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Poskytovateľ nie je povinný skúmať obsahovú, ako ani formálnu správnosť, úplnosť a pravdivosť odovzdaných dokladov Objednávateľom, čo však súčasne nevylučuje oprávnenie Poskytovateľa si tieto skutočnosti preveriť.

6.8           Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne následky spojené s akýmkoľvek nedostatkom účtovného a/alebo daňového dokladu predloženého Objednávateľom. Ak pri svojej činnosti zistí nedostatky niektorého dokladu alebo neúplnosť dodaných dokladov, upozorní na to Objednávateľa. Ak Objednávateľ aj napriek tomuto upozorneniu trvá na zaúčtovaní a/alebo zaevidovaní dokladu v pôvodnom vyhotovení, resp. nevykoná opravu alebo doplnenie dokladov, Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné s tým spojené škody.

6.9            Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, obsah a spôsob účtovania Objednávateľa za obdobie predchádzajúce prevzatiu účtovnej agendy a účtovaniu miezd v zmysle Zmluvy, a taktiež nie je povinný vykonať akúkoľvek revíziu či audit predchádzajúceho obdobia účtovnej a mzdovej agendy.

6.10          Poskytovateľ je oprávnený v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy poveriť tretiu osobu (subdodávateľa) bez potreby predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa a bez obmedzenia. V prípade vykonania služieb prostredníctvom subdodávateľov, Poskytovateľ Objednávateľovi za poskytnuté služby zodpovedá tak, ako by ich vykonával sám.

6.11          Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený zadržať dokumentáciu (spracované účtovníctvo) v príslušnej forme alebo iné plnenie, ktoré bolo predmetom a výstupom poskytovania služieb v zmysle Zmluvy, a to až do úplného vyrovnania splatných nárokov Poskytovateľa. Právo podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na doklady, ktoré boli pre plnenie Zmluvy poskytnuté Objednávateľom.

6.12            Poskytovateľ súhlasí, aby Objednávateľ pri svojej prezentácii a reklame, obchodných rokovaniach, alebo vyhotovenej dokumentácii uvádzal úplné meno Poskytovateľa ako svojho dodávateľa služieb dohodnutých v Zmluve.

 

7.     PRÁVA A ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA

7.1            Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne, včasné a efektívne poskytovanie služieb. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa sa Poskytovateľ nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností, ak ich plnenie úplne alebo sčasti závisí od poskytnutej súčinnosti (napr. od dodania podkladov, poskytnutia informácií a údajov na spracovanie a pod.). Neposkytnutie potrebnej súčinnosti napriek písomnému vyzvaniu zo strany Poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7.2            Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať Poskytovateľovi len pravdivé, správne a úplné informácie a podklady, ktoré sú podkladom pre poskytovanie služieb Poskytovateľa a pre plnenie povinností Poskytovateľa. V súvislosti so službami pri vedení účtovníctva je Objednávateľ povinný poskytnúť ako podklad len doklady, ktoré majú všetky náležitosti účtovných a daňových dokladov, sú v súlade s právnymi predpismi, pravdivé, autentické, správne a zachytávajúce reálne vykonané obchodné a účtovné prípady a plnenia. Objednávateľ zodpovedá za vecnú náplň účtovných/daňových dokladov a za ich časovú príslušnosť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s dodaním nepravdivých, nezákonných, neúplných, oneskorene dodaných alebo nesprávnych informácií a podkladov pre poskytnutie služieb a nezodpovedá ani za správnosť svojich služieb a ich výstupov, ak boli spôsobené porušením ktorejkoľvek povinnosti Objednávateľa podľa tohto odseku. Za vecné a obsahové vady úkonov a dokumentov vypracovaných Poskytovateľom na základe podkladov, na príprave ktorých sa Poskytovateľ nepodieľal, zodpovedá Objednávateľ v rozsahu, v akom mali právne a vecné chyby týchto podkladov vplyv na výkon samotnej služby Poskytovateľa. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7.3            Objednávateľ vyhlasuje, že Poskytovateľovi predloží výlučne len doklady a informácie, ktoré:

                 a)       sú pravdivé, správne a úplné;

                 b)       spĺňajú všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, ak sú ustanovené;

                 c)       sú autentické a zachytávajúce reálne vykonané obchodné a účtovné prípady a poskytnuté plnenia.

7.4            Objednávateľ vyhlasuje, že Poskytovateľovi na jeho žiadosť predloží len úplné, správne a pravdivé údaje o konečných užívateľoch výhod Objednávateľa, údaje na účely plnenia povinností Poskytovateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 297/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ AML zákon“).

7.5            Objednávateľ vyhlasuje, že Poskytovateľovi nezatají žiadnu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na riadne poskytnutie služby zo strany Poskytovateľa (napr. na správne zaúčtovanie dokladu, správne vyčíslenie daňovej povinnosti, a pod.).

7.6            Ak sa ktorékoľvek vyhlásenie uvedené v bodoch 7.3 až 7.5 tohto článku ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

7.7            Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať všetky podklady pre poskytovanie služieb riadne a v dohodnutých termínoch. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú pre určité prípady inak bude Objednávateľ podklady doručovať najneskôr v nasledovných termínoch:

                 a)       ku spracovaniu daňového priznania na dani z príjmov najneskôr do 1. februára roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva; v prípade ak Objednávateľ bude žiadať o odklad podania daňového priznania, je Objednávateľ povinný všetky podklady doručiť najneskôr do 1. mája roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva;

                 b)       ku spracovaniu daňového priznania na DPH a spracovaniu súvisiacich výkazov najneskôr 15 pracovných dní pred posledným dňom lehoty na podanie príslušného daňového priznania alebo výkazu, ktorá sa vzťahuje na Objednávateľa;

                 c)       ku spracovaniu miezd zamestnancov Objednávateľa najneskôr 6 pracovných dní pred výplatným termínom stanoveným u Objednávateľa ako zamestnávateľa – výplatný termín musí Objednávateľ Poskytovateľovi oznámiť, inak sa za výplatný termín považuje posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda vypočítava;

                 d)       ku spracovaniu jednorazových výstupov mzdovej agendy najneskôr 4 pracovné dni pred posledným dňom lehoty na odovzdanie výstupu, ktorá sa vzťahuje na Objednávateľa;

                 e)       ak sa nejedná o niektorý z prípadov uvedených v písm. a) až d) tohto ustanovenia a Zmluva neurčuje inak platí, že Objednávateľ je povinný poskytnúť podklady pre poskytnutie služby najneskôr 10 pracovných dní pred dohodnutým, alebo očakávaným termínom poskytnutia služby. Ak by takýto posledný deň lehoty pre dodanie podkladov pripadol na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, je Objednávateľ povinný odovzdať podklady najbližší predchádzajúci pracovný deň.

7.8            Ak Objednávateľ nedoručí všetky podklady v dohodnutých termínoch, dochádza ku omeškaniu na jeho strane a nedostatočnej súčinnosti pri plnení Zmluvy, a Poskytovateľ v takom prípade negarantuje včasnosť poskytnutia dohodnutej služby, nedostáva sa do omeškania s plnením jeho povinností, lehoty pre poskytnutie služieb sa predlžujú o dobu omeškania Objednávateľa s dodaním podkladov. Poskytovateľ v tomto prípade nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným poskytnutím služby. V prípade oneskoreného dodania podkladov je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť vykonanie služby.

7.9            Zmluvné strany sa dohodli, že podklady pre poskytovanie služieb bude Objednávateľ dodávať Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe v elektronickej forme a súčasne aj v listinnej forme, ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi podklady podľa tohto ustanovenia v priebehu pracovných dní, a to v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., s výnimkou podkladov, ktoré môžu byť zaslané a Poskytovateľom spracované aj elektronicky. V prípade, ak sa Poskytovateľom vypracované podklady v rámci vedenia účtovníctva a/alebo spracovania mzdovej agendy, ktoré sú adresované predovšetkým daňovému úradu, inému orgánu verejnej správy, Sociálnej poisťovni a/alebo príslušnej zdravotnej poisťovni neodosielajú v elektronickej podobe Poskytovateľom, je Objednávateľ povinný tieto podklady (vrátane podkladov pre výplatu miezd) na výzvu Poskytovateľa prevziať k podpisu a odovzdaniu na vopred dohodnutom mieste. Objednávateľ je pri tom povinný postupovať tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre odovzdanie, odoslanie a úhradu týchto podkladov. Ak sa Objednávateľ nedostaví ku prevzatiu dokumentov podľa tohto ustanovenia v dohodnutom termíne, považujú sa dokumenty za odovzdané ku dňu, na ktorý bolo odovzdanie pôvodne dohodnuté. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom fyzického odovzdávania týchto dokladov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude adresa sídla Poskytovateľa, ak sa pre konkrétny prípad Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.10          Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností v zákonom stanovených termínoch, okrem prípadov ak bol Poskytovateľ splnením niektorej tejto povinnosti výslovne poverený. Objednávateľ je povinný písomne vopred upozorniť Poskytovateľa, že služby, resp. ich časť (z hľadiska vypracúvaných výstupov, evidencií, záznamov a pod.) je v zmysle právnych predpisov alebo interných firemných postupov povinný viesť v určitej forme, inak Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovaním služieb v inej ako takto predpísanej osobitnej forme.

7.11          Objednávateľ nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa svoje nároky voči Poskytovateľovi zo Zmluvy jednostranne postúpiť tretej osobe a nemá právo tieto nároky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa ani jednostranne započítať.

7.12          Objednávateľ nesie zodpovednosť za účtovné výkazy voči tretím osobám, Poskytovateľ zodpovedá za účtovné výkazy voči Objednávateľovi.

7.13          Objednávateľ má nárok na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov v prípade, že služby poskytnuté Poskytovateľom budú vykazovať obsahové či formálne nedostatky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dohodou Zmluvných strán.

7.14          Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby Poskytovateľ pri svojej prezentácii, marketingových aktivitách a reklame uvádzal ako referenciu názov (obchodné meno alebo iné meno) a sídlo Objednávateľa (ďalej len „základné informácie“) a jeho logo, prípadne aj druh služieb, ktoré Objednávateľ poskytuje, a to vždy vo vzťahu k službám, ktoré poskytovateľ Objednávateľovi na základe Zmluvy poskytuje alebo poskytol (ďalej len „referencia“). Objednávateľ zároveň súhlasí so zverejnením základných informácií a svojho loga na webovom sídle Poskytovateľa ako jeho referencie. Referenciu je Poskytovateľ oprávnený uverejniť aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, ako napr. tlač, TV, web, noviny, a iné reklamné materiály a prezentačné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe. Objednávateľ bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu poskytuje Poskytovateľovi tento súhlas a právo na použitie základných informácií a loga Objednávateľa na účely uvedenia referencie, a to aj v prípade, ak je alebo v budúcnosti bude logo Objednávateľa chránené právom duševného vlastníctva. Tento súhlas udeľuje Objednávateľ Poskytovateľovi po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov po jej skončení, avšak vždy na účely uvedené v tomto odseku.

7.15          Objednávateľ súhlasí, aby mu Poskytovateľ zasielal obchodné oznámenia, informačné materiály a novinky týkajúce sa Poskytovateľa a ponuky služieb, na ktorých realizácii sa Poskytovateľ priamo alebo nepriamo podieľa, ako aj informácie o novinkách v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky. Tento súhlas je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.

 

8.     DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.1            Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je osobitne dohodnuté inak. Zmluva môže byť ukončená písomne a to odstúpením, dohodou Zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2            Každá Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodov ustanovených v týchto VOP, v Zmluve alebo v zákone.

8.3            Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že:

                 a)       Objednávateľ podstatným spôsobom porušuje povinnosti Objednávateľa stanovené týmito VOP a/alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy;

                 b)       sa akékoľvek vyhlásenie Objednávateľa uvedené v týchto VOP alebo Zmluve ukáže ako nepravdivé, neúplné alebo nesprávne;

                 c)       Objednávateľ opakovane (viac ako 2 krát) poruší napriek upozorneniu Poskytovateľa ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona, zo Zmluvy alebo týchto VOP;

                 d)       ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Objednávateľa je daná odôvodnená obava Poskytovateľa, že si Objednávateľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy riadne a včas;

                 e)       ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia alebo je voči nemu vedené iné insolvenčné konanie, ak sa voči Objednávateľovi vedie exekučné konanie, alebo ak vstúpi do likvidácie;

                 f)        ak Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ je v úpadku (v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. .).

8.4            Účinky odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi.

8.5            Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Poskytovateľ napriek písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti stanovené týmito VOP alebo v Zmluve a/alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

8.6           Účinky odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa nastávajú k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v bolo doručené písomné oznámenie o odstúpení Poskytovateľovi. V prípade odstúpenia má Poskytovateľ nárok na uhradenie odmeny za vykonané služby a náhradu preukázateľne vzniknutých nákladov v súvislosti s prípravou na vykonanie zostávajúcej časti dohodnutých služieb.

8.7            Každá Zmluvná strana je oprávnená vypovedať Zmluvu aj bez udania dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

8.8            Skončenie zmluvného vzťahu niektorým zo spôsobov uvedených v bode 8.3. tohto článku sa nedotýka povinnosti Zmluvných strán vysporiadať vzájomné záväzky vzniknuté počas trvania Zmluvy. Objednávateľ je povinný vytvoriť také podmienky, aby mohol Poskytovateľ uzatvoriť všetky práce a Poskytovateľ je povinný previesť uzatvorenie všetkých rozpracovaných záležitostí a usporiadať účtovný archív. O odovzdaní dokladov, písomností poslednej účtovnej závierky je Poskytovateľ povinný vypracovať preberací protokol.

8.9           Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy týkajúce sa nárokov, ktoré vznikli pred skončením Zmluvy, nároky zo zodpovednosti za škodu a nároky zo zmluvných pokút, ak vznikli pred ukončením platnosti Zmluvy, ani ďalšie ustanovenia Zmluvy a záväzky, ktoré majú trvať aj po zániku účinnosti Zmluvy, a to najmä ustanovenia týkajúce sa povinnosti mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií a osobných údajov. Za služby, ktoré boli poskytnuté pred ukončením Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť odplatu riadne a včas na základe vyúčtovania zo strany Poskytovateľa.

8.10          V prípade ukončenia Zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady a účtovnú dokumentáciu, ktorú v rámci poskytovania služieb vypracoval, a to v dohodnutej lehote, inak do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa, s výnimkou prípadu podľa čl. 7. bod 7.9 týchto VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi výstupy z poskytnutých služieb v elektronickej forme len ak Zmluvné strany tak boli vopred výslovne dohodnuté. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodli inak, Poskytovateľ nie je povinný Objednávateľovi odovzdať výstupy poskytnutých služieb vo forme spracovanej databázy. Poskytovateľ odovzdá výstupy z vedeného účtovníctva vo formáte pdf.

 

9.     OSOBITNÉ USTANOVENIA

9.1            Ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v Zmluve alebo v Objednávke služieb, bude Poskytovateľ pre Objednávateľa vykonávať aj uloženie dokladov a výstupov poskytovaných služieb (t.j. napr. účtovné doklady a spracované účtovníctvo, doklady k vedeniu mzdovej alebo personálnej agendy a pod.) (ďalej len „Doklady“), pričom tento zmluvný vzťah sa bude spravovať primerane ustanoveniami § 527 a nasl. Obchodného zákonníka o Zmluve o skladovaní. Uskladnenie Dokladov bude bezodplatné a Zmluva o uskladnení sa bude považovať za zmluvu uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a primerane sa bude spravovať ustanoveniami § 527 a nasl. Obchodného zákonníka. Uloženie Dokladov bude vykonané ich doručením Objednávateľom Poskytovateľovi na účely poskytnutia služieb podľa Zmluvy a následným ponechaním v opatere Poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že osobitné potvrdenie o uložení Dokladov Poskytovateľ nevydáva. Dôkazné bremeno o rozsahu Dokladov odovzdaných do uskladnenia u Poskytovateľa znáša Objednávateľ, ktorý je povinný preukázať, že Doklady Poskytovateľovi odovzdal.

9.2            Ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak platí, že Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli na nasledovných podmienkach uchovávania Dokladov, ktoré považujú za štandardnú starostlivosť o zverené Doklady:

                 a)       Poskytovateľ nie je povinný dať uskladnené veci poistiť,

                 b)       uskladnenie Poskytovateľ vykonáva na riziko a zodpovednosť Objednávateľa, pričom on sám je povinný zabezpečiť len uloženie vo vopred dohodnutých priestoroch (ďalej len „priestory uloženia“),

                 c)       Objednávateľ nepožaduje žiadne osobitné zabezpečenie priestorov uloženia, a teda pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že priestory uloženia nemusia byť zabezpečené zabezpečovacím systémom, napr. sejf, kamery, strážna služba, alarm, bezpečnostné dvere a postačuje uloženie v uzamykateľných priestoroch, ktoré nie sú voľne prístupné verejnosti; ďalej sa nevyžaduje osobitné protipožiarne zabezpečenie alebo iné osobitné zabezpečenie pred vplyvom živlov;

                 d)       prípadný prenos uskladnených Dokladov sa vykoná bežným prostriedkom prepravy, bez potreby osobitného zabezpečenia Dokladov, postačuje fyzický dohľad poverenej osoby.

9.3           Poskytovateľ zodpovedá len za škody, ktoré vznikli jeho priamym úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou (napr. neuzamknutie priestorov uloženia, ponechanie voľného, nekontrolovaného prístupu tretím neoprávneným osobám k Dokladom). V pochybnostiach, či sa jednalo o hrubú nedbanlivosť sa bude mať za to, že sa o hrubú nedbanlivosť nejedná.

9.4            V prípade uskladnenia Dokladov je Poskytovateľ oprávnený Objednávateľa kedykoľvek vyzvať na prevzatie Dokladov, ktoré je Objednávateľ povinný vyzdvihnúť v mieste uskladnenia najneskôr do 15 dní od vyzvania. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím Dokladov, má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 EUR za každý deň omeškania.

9.5            Ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v Zmluve alebo Objednávke služieb, bude Poskytovateľ pre Objednávateľa vykonávať aj zastupovanie pri právnych úkonoch a zabezpečovanie niektorých činností. Na tento účel Objednávateľ udelí Poskytovateľovi príslušné písomné splnomocnenie, v ktorom sa presne vymedzí rozsah úkonov a činností, ktoré bude Poskytovateľ pre Objednávateľa zabezpečovať a rozsah udeleného splnomocnenia. Zastupovanie Objednávateľa podľa tohto odseku sa primerane spravuje ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. Odplata za vykonávanie činností podľa tohto odseku bude osobitne dojednaná v Zmluve alebo Objednávke služieb. Ak nebude odplata výslovne dohodnutá platí, že Poskytovateľ má nárok na odplatu v zmysle aktuálneho cenníka služieb podľa čl. 5. bod 5.1 týchto VOP. Poskytovateľ je oprávnený splnomocnenie a mandátny vzťah kedykoľvek ukončiť výpoveďou, ktorej účinky nastávajú doručením výpovede Objednávateľovi. Prípadné náklady (hotové výdavky) spojené s činnosťou Poskytovateľa podľa tohto odseku nie sú zahrnuté v dohodnutej odmene.

9.6            Objednávateľ berie na vedomie, že elektronická evidencia vyhotovená Poskytovateľom pri poskytovaní služieb pri vedení účtovníctva Objednávateľa môže byť autorským dielom Poskytovateľa a to ako databáza podľa § 130 zákona č. 185/2015 . z.. autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Spôsob takto vytvorenej a vedenej databázy je súčasťou obchodného tajomstva Poskytovateľa a patrí Poskytovateľovi. Poskytnutie tejto databázy nie je predmetom poskytovania služieb podľa Zmluvy a nie je ani predmetom odovzdania Objednávateľovi. Predmetnom plnenia sú v tomto prípade len výstupy z tejto databázy vo forme spracovaných účtovných výkazov v zmysle príslušných právnych predpisov, ak sa Zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak.

 

10.   DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

10.1          Zmluvné strany sa zaväzujú, že v záujme zamedzenia vzniku možných ekonomických škôd a nežiaduceho prenosu písomných alebo ústnych informácií získaných pri výkone činnosti podľa týchto VOP budú zachovávať mlčanlivosť, na čom sa strany výslovne dohodli.

10.2          Predmetom dohody Zmluvných strán podľa tohto článku týchto VOP je ochrana Dôverných informácií.

10.3          Zmluvná strana je povinná s Dôvernými informáciami nakladať s primeranou starostlivosťou a dobromyseľne, nesmie takéto Dôverné informácie prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté, využiť ich pre svoje potreby, vo svoje prospech a/alebo v prospech tretích strán.

10.4          Zmluvné strany sú povinné pri vykonávaní svojich činností prijať opatrenia na zabezpečenie informačnej (technickej), personálnej a organizačnej bezpečnosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Najmä sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, s ktorými prišli pri rokovaní o uzatvorení alebo plnení tejto Zmluvy do styku a sú povinné s nimi nakladať výlučne na účely pri plnení tejto Zmluvy.

10.5          Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:

                 a)       informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

                 b)       informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

                 c)       prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu,

                 d)       použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.

10.6          Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa na účely tohto článku nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, audítori právni alebo daňoví poradcovia Zmluvných strán alebo iní poskytovatelia služieb, ak je poskytnutie takýchto informácií na účely poskytnutia služieb nevyhnutné, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe zmluvnej povinnosti. Za tretiu stranu sa tiež nepovažuje osoba, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ zabezpečuje služby podľa čl. 6. bod 6.10 týchto VOP.

10.7         Poskytovateľ sa zaväzuje poveriť plnením predmetu Zmluvy len tie osoby, ktorí boli náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť v zmysle platných predpisov a Zmluvy.

10.8         Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že s Dôvernými informáciami bude bezpečne narábať, zabezpečí ich dostatočnú ochranu pred akoukoľvek ich stratou, odcudzením, zničením, neoprávneným prístupom, náhodným či iným poškodením či iným neoprávneným využívaním alebo spracovaním. Poskytovateľ je povinný v prípade straty, odcudzenia, zničenia, neoprávneného prístupu k Dôverným informáciám túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení Zmluvy bez časového obmedzenia.

 

11.   ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1          Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi v súvislosti so Zmluvou:

                 a)       pokiaľ sa Objednávateľ odchýlil od postupu navrhnutého Poskytovateľom;

                 b)       ktorá vznikla priamo či nepriamo v dôsledku poskytnutia nesprávnych, nepravdivých, oneskorene dodaných alebo neúplných informácií a/alebo podkladov a/alebo zatajením skutočností zo strany Objednávateľa;

                 c)       ak Objednávateľa upozornil na riziká vyplývajúce z možných odlišných interpretácií právnych predpisov správcom dane, prípadne súdom alebo iným príslušným orgánom, a Objednávateľ napriek tomu postupoval spôsobom, ktorý bol Poskytovateľom označený za rizikový;

                 d)       ak Objednávateľovi vznikla v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo v dôsledku zmeny ich všeobecne prijímanej interpretácie, ktoré nadobudli platnosť v dobe po poskytnutí poradenskej služby.

11.2         Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje nahradiť škodu druhej Zmluvnej strane, ktorá jej vznikne nesplnením, resp. porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy poruší Poskytovateľ svoju právnu (zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, bude Poskytovateľ povinný Objednávateľovi nahradiť iba skutočnú škodu, pričom nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, a pričom maximálna výška náhrad škôd, ktoré si môže Objednávateľ nárokovať, a ktoré bude musieť Poskytovateľ nahradiť, a to aj v prípade vzniku viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet a výšku, môže byť vždy maximálne do sumy poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone profesie Poskytovateľa. V prípade, ak poistnej zmluve poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone profesie Poskytovateľa skončí platnosť, alebo sa bude jednať o škodu, ktorá nie je uzatvoreným poistením krytá, môže byť maximálna výška náhrad škôd ktoré si môže Objednávateľ nárokovať vždy maximálne do sumy 1.500 EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že obmedzenie zodpovednosti za škody podľa tohto bodu sa rovnako a v celom rozsahu vzťahuje aj na prípadné škody spôsobené Objednávateľovi pri vykonávaní činností podľa článku 9 bodov 9.1 až 9.5 týchto VOP.

11.3         Sankcie, pokuty alebo iné škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia nesprávnych, nepravdivých, oneskorene dodaných alebo neúplných informácií a/alebo dokladov a/alebo zatajením skutočností Poskytovateľovi, budú uhradené v plnej výške Objednávateľom a Poskytovateľ v tomto prípade za vzniknuté škody nenesie žiadnu zodpovednosť.

11.4        Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, pokiaľ na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil, avšak Objednávateľ napriek tomu na ich použití trval.

11.5          Pre účely VOP sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť za porušenie alebo neplnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo potvrdenej  Objednávky, ak sa plnenie týchto záväzkov priamo alebo nepriamo oneskorí, sa považujú najmä tieto prípady: zastavenie prác nariadené zodpovedným zástupcom Objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť Poskytovateľ, vyššia moc, za ktorú sa na účely týchto VOP považujú najmä prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, nepokoje, vojny, zásahy štátu, zásahy vojenských orgánov, teroristický útok, konanie alebo opomenutie konania úradov alebo tretích strán nezapríčinené konaním Poskytovateľa resp. Objednávateľa, štrajky, výluky, prerušenie dodávky elektrickej energie, výpadok internetového pripojenia, nefunkčnosť programov a/alebo softvéru používaného pri poskytovaní služieb, a to najmä elektronického portálu verejnej správy, elektronického portálu finančnej správy alebo elektronickej komunikačnej siete inej príslušnej inštitúcie, nefunkčnosť elektronickej schránky a pod. V prípade výskytu vyššej moci budú termíny vyplývajúce zo Zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude trvať dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, je každá zo Zmluvných strán oprávnená odstúpiť od Zmluvy.

11.6          Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

11.7         Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v dôsledku nesprávneho poskytnutia služby hrozí Objednávateľovi vznik škody, je objednávateľ povinný prednostne vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby škoda nevznikla, resp. bola čo najmenšia. V prípade, ak Objednávateľ môže vykonať úkony, ktorými môže úplne alebo sčasti zabrániť vzniku škody a tieto úkony nevykoná, nemá nárok na náhradu škody v časti, v ktorej mohol jej vzniku zabrániť, a to aj v prípade, že táto škoda bola spôsobená Poskytovateľom.

11.8          Objednávateľ má právo na odstránenie vád v dôsledku porušenia zmluvných povinností Poskytovateľa. Akúkoľvek vadu poskytnutých služieb je Objednávateľ povinný reklamovať u Poskytovateľa najneskôr do 10 dní od kedy sa o vade dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od kedy bola služba poskytnutá, inak právo na odstránenie vady v rámci nároku zo zodpovednosti za vady zaniká.

 

12.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1          Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že v rámci zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je Poskytovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) sprostredkovateľom podľa čl. 28 Nariadenia a Objednávateľ je prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov si Zmluvné strany medzi sebou upravia osobitnou zmluvou uzatvorenou podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia.

 

13.   DORUČOVANIE

13.1          Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo Objednávke, alebo na inú adresu, ktorú oznámi Zmluvná strana na tento účel. Na účely doručovania prostriedkami elektronickej komunikácie budú Písomnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo v Objednávke, alebo na inú adresu, oznámenú na tento účel. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene adresy alebo e-mailovej adresy určenej na doručovanie Písomností je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu do troch dní od kedy zmena nastala. Až do splnenia tejto povinnosti môže druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu, posledné známe kontaktné spojenie alebo e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo v Objednávke.

13.2          Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

                 a)       v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať Písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou; prípadne zaslaním pošty elektronickou poštou dňom preukázateľného zaslania na určenú emailovú adresu;

                 b)       v prípade doručovania prostredníctvom poštovej prepravy budú Písomnosti považované za doručené prevzatím Písomnosti osobou oprávnenou na preberanie zásielok Zmluvnej strany ako adresáta; pokiaľ si Zmluvná strana, ktorej je zásielka určená, z akéhokoľvek dôvodu (adresát neznámy, neprevzal v odbernej lehote, odsťahoval sa a pod.) zásielku neprevezme v odbernej lehote, považuje sa zásielka  za doručenú v deň, kedy sa uskutočnil prvý hoci neúspešný pokus o jej doručenie, aj keď sa adresát o doručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak adresát odmietne zásielku prevziať, považuje sa táto za doručenú dňom, kedy bolo prevzatie zásielky odmietnuté.

13.3        Pre elektronické doručovanie Písomností adresovaných Objednávateľovi platí, že ak Poskytovateľ neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu Objednávateľa, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu Objednávateľa, a to aj v prípade, že sa Objednávateľ o písomnosti nedozvedel.

13.4          Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných Poskytovateľovi platí, že písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi spätnou e-mailovou správou alebo odoslaním spätného potvrdenia o prečítaní e-mailovej správy.

13.5          Adresy na doručovanie písomností je každá zo Zmluvných strán oprávnená jednostranne meniť, pričom také zmeny sú účinné voči druhej Zmluvnej strane momentom doručenia nových adries.

 

14.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1         Prípadné spory vzniknuté z obchodno-záväzkových vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa títo zaväzujú riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, prípadne sa o také riešenie aspoň pokúsia.

14.2          Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy budú riešiť:

                 a)       pred rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie, postupom upraveným v § 8 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní (ďalej ako „ZoRK“). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK).

V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane. Rozhodnutie, ktoré bude výsledkom rozhodcovského konania bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak je rozhodcovská zmluva (doložka) obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo, ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike. V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody Zmluvných strán Okresný súd, miestne príslušný podľa okresu v ktorom sa nachádza sídlo Poskytovateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ žalobca podá žalobu o rozhodnutie sporu, ktorý vznikne z tejto Zmluvy na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku rozhodcovskej doložky /písm. a)/; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba u rozhodcu vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornými predpismi rozhodcu/ rozhodcovského súdu založená jeho právomoc.

14.3          Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme, avšak len za predpokladu zachovania podmienok elektronického doručovania podľa článku 13 VOP.

14.4          Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne nahradiť novým ustanovením akékoľvek z ustanovení týchto VOP, ktoré sú alebo sa stanú neplatnými, protiprávnymi alebo neúčinnými, a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia týchto VOP alebo aj len jeho časti nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, resp. ostatných častí príslušného ustanovenia, pričom tieto VOP sa budú vykladať tak, ako keby v nich nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

14.5          Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP. Poskytovateľ je povinný oznámiť skutočnosť, že tieto VOP boli zmenené a zverejniť ich nové, aktuálne znenie na webovej stránke Poskytovateľa. Zmeny týchto VOP nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa.

14.6         Objednávateľ vyhlasuje, že s obsahom týchto VOP sa riadne a podrobne vopred oboznámil, pričom všetky ustanovenia sú mu zrozumiteľné a v plnom rozsahu ich akceptuje a cíti sa byť nimi viazaný.

14.7          Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023